კოლეჯის მისია

                                                                                                             კოლეჯის მისია

 შექმნას სწავლის საუკეთესო გარემო და ეს გარემო ხელმისაწვდომი გახადოს ახალგაზრდებისთვის, პროფესიული განათლების განვითარებით უზრუნველყოს საზოგადოების წინსვლა; კონკურენტუნარიანი პროფესიული საგანამანათლებლო პროგრამების განხორციელების მეშვეობით, მოამზადოს მაღალ კვალიფიციური სპეციალისტები, რომლებიც შეძლებენ მუდმივად ცვალებად, განვითარებაზე ორიენტირებულ შრომის ბაზრის მოთხოვნებთან ადაპტაციას, ჩამოუყალიბოს ღირებულებები,  რათა მათ შეძლონ სხვა და სხვა გარემოში ორიენტირება და ადაპტირება.

 

Facebook Comments